Ładowanie Szkolenia

« All Szkolenia

Funkcjonowanie szkół doktorskich. Aspekty prawne i praktyczne – webinar/szkolenie online

11 maja / 10:00 - 14:00

Uwaga – na życzenie klientów prowadzimy to szkolenie również w formule
zamkniętej (dla pracowników uczelni/instytutu) w indywidualnie ustalonym terminie

Przedmiotem szkolenia są zagadnienia związane z funkcjonowaniem szkół doktorskich – nowej prawnej formy kształcenia doktorantów w uczelniach i instytutach, obowiązującej od 1 października 2019 roku. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę dot. przepisów regulujących poszczególne aspekty kształcenia doktorantów.

Szkolenie ma charakter praktyczny, kładzie nacisk na rozwiązanie konkretnych problemów wynikających w toku kształcenia doktorantów.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do:
– pracowników administracyjnych uczelni, instytutów PAN i instytutów badawczych odpowiedzialnych za sprawy doktorantów ,
– pracowników kierujących lub odpowiadających za szkoły doktorskie (w tym dyrektorów/kierowników szkół doktorskich, pełnomocników rektora ds. szkół doktorskich, zastępców dyrektorów instytutów ds. naukowych),
– innych osób pełniących funkcje kierownicze i odpowiadających za sprawy kształcenia doktorantów (np. prorektorów ds. naukowych, koordynatorów dyscyplin),
– członków, sekretarzy rad dyscyplin lub innych analogicznych organów odpowiedzialnych za nadawanie stopnia doktora lub merytoryczny nadzór nad kształceniem doktorantów,
– innych osób zainteresowanych tą tematyką.

 

Prowadzący:
dr Łukasz Kierznowski
– doktor nauk prawnych, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ekspert w zakresie prawa szkolnictwa wyższego i nauki oraz prawa administracyjnego, członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doświadczony szkoleniowiec kadr naukowych i administracyjnych uczelni, instytutów badawczych i innych podmiotów. Autor monografii „Szkoły doktorskie. Komentarz do art. 198-216 oraz 259-264 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Odpowiadał za pełną obsługę prawną procesu tworzenia szkół doktorskich oraz za powstanie lub weryfikację regulaminów nadawania stopni naukowych obowiązujących w kilkunastu uczelniach i instytutach PAN. Autor licznych opinii i ekspertyz prawnych z tego obszaru, trzykrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

 

Program szkolenia:

 1. Szkoła doktorska jako nowa zorganizowana forma kształcenia doktorantów
 2. Podmioty uprawnione do prowadzenia szkół doktorskich i konieczne do spełnienia wymogi
 3. Prowadzenie szkoły doktorskiej wspólnie z innym podmiotem oraz we współpracy z innym podmiotem – konieczność podpisania umowy, podział zadań, kwestie finansowania
 4. Rekrutacja do szkoły doktorskiej – kryteria, przebieg, stosowanie KPA. Wymogi uchwały rekrutacyjnej
 5. Tok kształcenia w szkole doktorskiej – promotorzy, program kształcenia, indywidualny plan badawczy, praktyki
 6. Ocena śródokresowa – termin, przebieg, zespół dokonujący oceny, dokumentacja
 7. Skreślenie doktoranta z listy doktorantów – przesłanki i tryb, stosowanie KPA
 8. Ukończenie kształcenia – złożenie rozprawy doktorskiej
 9. Regulamin szkoły doktorskiej. Elementy obligatoryjne i fakultatywne, przykłady przepisów niedopuszczalnych
 10. Zaprzestanie prowadzenia szkoły doktorskiej. Obowiązki podmiotu prowadzącego szkołę doktorską względem doktorantów
 11. Quasi-pracownicze i socjalne uprawnienia doktoranta
 12. Stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich, stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne i prawne. Stypendia a inne rodzaje środków (np. wynagrodzenia z NCN)
 13. Tak zwany zakaz zatrudniania doktorantów i wyjątki od niego
 14. Samorząd doktorantów (jego uprawnienia i obowiązki) oraz organizacje zrzeszające doktorantów
 15. Ewaluacja szkół doktorskich. Kryteria, przebieg i skutki
 16. Nadzór nad prowadzeniem kształcenia doktorantów w sposób zgodny z prawem – uprawnienia ministra i skutki naruszania prawa przez podmiot prowadzący szkołę doktorską
 17. Szkoła doktorska a postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

 

Koszt udziału w szkoleniu:
– 890 zł* za osobę w przypadku zgłoszenia z danej instytucji 1 uczestnika
– 790 zł* za osobę w przypadku zgłoszenia z danej instytucji co najmniej 2 uczestników

* Jeżeli udział w szkoleniu nie jest finansowany w ponad 70% ze środków publicznych, do cen należy doliczyć 23% VAT


Zapisy:

Aby zapisać się na szkolenie, należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i przesłać jego skan najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem na adres e-mail Kancelarii: kontakt@prawo-edukacyjne.pl. Po otrzymaniu skanu formularza potwierdzimy rejestrację na szkolenie i przekażemy szczegółowe informacje organizacyjne.

Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Na życzenie uczestnika płatność może nastąpić przed szkoleniem na podstawie faktury pro-forma.

UWAGA – liczba miejsc ograniczona. Prosimy o zapisywanie się z wyprzedzeniem.

Warunki uczestnictwa:

Szkolenie odbędzie się poprzez platformę Clickmeeting. Do uczestnictwa nie jest konieczne instalowanie żadnych specjalnych aplikacji, a jedynie dołączenie do webinaru poprzez przesłany przez organizatora link.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie skanu wskazanego wyżej formularza zgłoszeniowego najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem. Link z dostępem do wydarzenia przekazywany jest zgłoszonemu uczestnikowi drogą mailową na adres podany w formularzu.

Uczestnik webinaru we własnym zakresie zapewnia sobie sprzęt niezbędny do udziału w wydarzeniu, np. odpowiedni komputer/tablet/smartfon z obsługą obrazu i dźwięku, czy też odpowiednie połączenie z Internetem.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie organizatora lub platformy Clickmeeting, uniemożliwiających odbycie się wydarzenia w zaplanowanym terminie, szkolenie przesuwane jest na inny termin, o czym informuje się uczestników. W takim przypadku uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

W losowych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia. W takim przypadku uczestnicy nie ponoszą kosztów, a opłaty już uiszczone są zwracane.

Dokonując zgłoszenia, uczestnik akceptuje powyższe warunki uczestnictwa w szkoleniu.

Szczegóły

Data:
11 maja
Czas:
10:00 - 14:00

Organizator

Kancelaria Prawa Akademickiego

Informacja o danych osobowych:
W razie dokonania zapisu na szkolenie administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Prawa Akademickiego Łukasz Kierznowski sp. z o.o. (dawniej Kancelaria Prawa Edukacyjnego Łukasz Kierznowski) z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 49 lok. 213/1, NIP 5423431046, REGON 388508700. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rejestracji na szkolenie. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na organizacji szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do dokonania rejestracji na szkolenie.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji szkolenia lub do zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może jednak zostać odpowiednio wydłużony, w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli taki wymóg wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane – w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji ww. celu przetwarzania danych osobowych – podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, tj. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, księgowe, wykorzystywane w celach związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym informacji dotyczących Pani/Pana uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności (na dole strony).