Ładowanie Szkolenia

« All Szkolenia

Stosowanie KPA w sprawach studenckich

2 marca / 10:00 - 16:00

Uwaga – na życzenie klientów prowadzimy to szkolenie również w formule zamkniętej
(w siedzibie uczelni) w indywidualnie ustalonym terminie

Przedmiotem szkolenia są zagadnienia dotyczące stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę dot. szczegółowego przebiegu procedury administracyjnej. Szkolenie ma charakter praktyczny, kładący nacisk na rozwiązanie konkretnych problemów wynikających w toku prowadzonych postępowań oraz związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych. Zagadnienia omawiane podczas szkolenia wzbogacone są przykładami orzeczeń sądów administracyjnych, w tym również zapadłych po wejściu w życie tzw. „Ustawy 2.0”.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do:
– pracowników administracyjnych uczelni odpowiedzialnych za sprawy studenckie i obsługę toku kształcenia
– osób pełniących funkcje kierownicze związane z obsługą procesu kształcenia na studiach – prodziekanów ds. studenckich/dydaktyki, kierowników jednostek dydaktycznych, innych osób odpowiedzialnych za sprawy studentów
– innych osób zainteresowanych tą tematyką

 

Prowadzący:
r. pr. dr Aleksander Jakubowski
– doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki oraz postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Doradca ds. prawnych Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stypendysta Narodowego Centrum Nauki. 

 

Program szkolenia:

Źródła prawa w szkole wyższej

 1. Konstytucja
 2. Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 3. Kodeks postępowania administracyjnego (KPA)
 4. Regulacje wewnątrzuczelniane – statut, regulamin studiów i inne akty
 5. Orzecznictwo sądowe
 6. Wytyczne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zakres stosowania KPA w sprawach studenckich w nowej ustawie

 1. Zmiana z „odpowiedniego” na „bezpośrednie” stosowanie przepisów KPA
 2. Specyfika szkoły wyższej jako czynnik modyfikujący stosowanie przepisów KPA
 3. Aktualny zakres stosowania KPA w sprawach studenckich

Rodzaje i specyfika aktów wydawanych w szkole wyższej na gruncie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce

 1. Decyzje administracyjne w sprawach studentów w nowej ustawie
 2. Postanowienia
 3. Akty wewnątrzzakładowe (wydawane w sprawach toku studiów)
 4. Rozstrzygnięcia w USOS
 5. Konsekwencje prawne odróżnienia decyzji administracyjnych od aktów wewnątrzzakładowych

Organy wydające decyzje w szkole wyższej

 1. Rektor (prorektor)
 2. Inny upoważniony organ – np. dziekan (prodziekan)
 3. Komisje stypendialne
 4. Komisje rekrutacyjne
 5. Pozostałe organy administracyjne w szkole wyższej

Wykonywanie działań w imieniu organu – pełnomocnictwa, upoważnienia

Realizacja zasad ogólnych KPA przez organy szkoły wyższej

 1. Zasada praworządności (legalności)
 2. Zasada prawdy obiektywnej
 3. Zasada uwzględnienia z urzędu interesu publicznego i uczelni oraz słusznego interesu strony
 4. Zasada prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie studentów do organów uczelni
 5. Zasada informowania przez organy uczelni
 6. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu
 7. Zasada przekonywania adresata decyzji do zawartego w niej rozstrzygnięcia
 8. Zasada szybkości i prostoty postępowania
 9. Zasada pisemności
 10. Zasada dwuinstancyjności
 11. Zasada trwałości decyzji ostatecznych
 12. Zasada sądowej weryfikacji (kontroli) decyzji ostatecznych
 13. Nowe zasady ogólne w nowelizacji KPA z 2017 roku

Definicja decyzji administracyjnej

 1. Formalna
 2. Materialna
 3. Konsekwencje przyjętych definicji decyzji administracyjnej

Jak prawidłowo konstruować decyzje administracyjne (część warsztatowa)

 1. Oznaczanie organu administracji publicznej
 2. Oznaczanie daty wydania decyzji
 3. Oznaczanie stron postępowania i ich adresów
 4. Powoływanie podstawy prawnej
 5. Konstrukcja rozstrzygnięcia
 6. Uzasadnianie faktyczne i prawne decyzji
 7. Odstępowanie od uzasadniania decyzji
 8. Konstrukcja pouczenia
 9. Podpisywanie decyzji

Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach studenckich

 1. Wszczynanie postępowania przez organy uczelni
 2. Wydawanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania
 3. Wzywanie do usunięcia braków formalnych i pozostawianie podania bez rozpoznania
 4. Terminy stosowane w postępowaniu przed organami uczelni
 5. Problem bezczynności i przewlekłości
 6. Przywracanie uchybionego terminu. Konstrukcja postanowienia
 7. Prawidłowe doręczanie decyzji. Problematyka fikcji doręczenia
 8. Prowadzenie postępowania dowodowego przez organy uczelni
 9. Obowiązki związane z zakończeniem postępowania administracyjnego
 10. Prawa i obowiązki stron w postępowaniu administracyjnym przed organami szkoły wyższej
 11. Problem dostępu studentów do akt sprawy
 12. Ochrona danych osobowych przy wydawaniu decyzji administracyjnych
 13. Wykonalność decyzji
 14. 1 Wykorzystanie narzędzi informatycznych w postępowaniu administracyjnym w szkole wyższej

Postępowanie odwoławcze w sprawach studenckich

 1. Odwołanie a wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Podobieństwa i różnice
 2. Weryfikacja wymogów formalnych odwołania
 3. Skutki prawne wniesienia odwołania
 4. Wydawanie decyzji autokontrolnej przez organ pierwszej instancji
 5. Przekazywanie akt organowi wyższego stopnia
 6. Wydawanie postanowienia o niedopuszczalności odwołania. Przesłanki i forma
 7. Prowadzenie postępowania dowodowego przez organ drugiej instancji
 8. Wydawanie decyzji przez organ drugiej instancji
 9. Zakaz reformationis in peius w postępowaniu przed organami uczelni
 10. Prowadzenie postępowania zażaleniowego przez organ drugiej instancji
 11. Sprzeciw do sądu administracyjnego

Postępowania nadzwyczajne w sprawach studenckich

 1. Dokonywanie zmian lub uchylenia decyzji
 2. Wznawianie postępowania administracyjnego
 3. Stwierdzanie nieważności decyzji

Pozostałe postępowania

 1. Wydawanie zaświadczeń
 2. Rozpatrywanie skarg
 3. Rozpatrywanie wniosków ogólnych
 4. Rozpoznawanie petycji

Kontrola sądowoadministracyjna aktów szkoły wyższej

 1. Znaczenie i rola sądownictwa administracyjnego
 2. Sporządzanie odpowiedzi na skargę i skargę kasacyjną w sprawach studenckich. Terminy
 3. Obowiązki i uprawnienia organu administracji w postępowaniu przed sądem administracyjnym
 4. Wykonywanie orzeczeń sądów administracyjnych przez organy uczelni

Dyskusja nad problemami i kwestiami przedstawionymi przez Uczestników.

 

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:
– pełne materiały szkoleniowe
– certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
– obiad
– serwis kawowy w czasie trwania szkolenia

Cena:
– 790 zł* za osobę w przypadku zgłoszenia z danej instytucji 1 uczestnika
– 700 zł* za osobę w przypadku zgłoszenia z danej instytucji co najmniej 2 uczestników

* Jeżeli udział w szkoleniu nie jest finansowany w ponad 70% ze środków publicznych, do cen należy doliczyć 23% VAT

Zapisy:

Aby zapisać się na szkolenie, należy wypełnić formularz „Zapisy” dostępny na dole strony – jego wypełnienie nie jest jeszcze wiążące. Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z Państwem poprzez podany adres e-mail w celu potwierdzenia udziału w szkoleniu, liczby osób, danych do płatności i innych formalności.

UWAGA – ze względu na duże zainteresowanie, prosimy o zapisywanie się z wyprzedzeniem.

* W losowych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia

Szczegóły

Data:
2 marca
Czas:
10:00 - 16:00

Miejsce

Miejsce szkolenia:
Warszawa, Polska

Organizator

Kancelaria Prawa Edukacyjnego
Email:
biuro@prawo-edukacyjne.pl
Strona internetowa:
www.prawo-edukacyjne.pl

Zapisy

Liczba osób
Dane osoby zgłaszającej:

Szkolenia dla pracowników uczelni
Informacja o danych osobowych:

W razie dokonania zapisu na szkolenie administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Prawa Edukacyjnego z siedzibą w Białymstoku, NIP 542-321-54-72, REGON 381105904. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rejestracji na szkolenie. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na organizacji szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do dokonania rejestracji na szkolenie.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji szkolenia lub do zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może jednak zostać odpowiednio wydłużony, w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli taki wymóg wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane – w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji ww. celu przetwarzania danych osobowych – podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, tj. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, księgowe, wykorzystywane w celach związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym informacji dotyczących Pani/Pana uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności (na dole strony).