Ładowanie Szkolenia

« All Szkolenia

Skreślenie z listy studentów i doktorantów. Aspekty prawne i praktyczne, stosowanie KPA, orzecznictwo sądowe – webinar/szkolenie online

25 maja / 10:00 - 14:00

Uwaga – na życzenie klientów prowadzimy to szkolenie również w formule
zamkniętej (dla pracowników uczelni/instytutu) w indywidualnie ustalonym terminie

Przedmiotem szkolenia są zagadnienia dotyczące skreślenia z listy studentów i doktorantów w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę dot. stosowania przepisów regulujących kwestię skreślenia z listy studentów lub doktorantów, szczegółowego przebiegu procedury skreślenia, warunków odwołania się przez studenta/doktoranta od decyzji o skreśleniu lub zaskarżeniu jej do sądu administracyjnego i związanych z tym obowiązków organu skreślającego.

Szkolenie ma charakter praktyczny, kładzie nacisk na rozwiązanie konkretnych problemów wynikających w toku prowadzonych procedur. Zagadnienia omawiane podczas szkolenia wzbogacone są przykładami orzeczeń sądów administracyjnych w sprawach skreśleń z listy studentów lub doktorantów, w tym również zapadłych po wejściu w życie tzw. „Ustawy 2.0”.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do:
– pracowników administracyjnych uczelni, instytutów PAN i instytutów badawczych odpowiedzialnych za sprawy studenckie i doktoranckie, w tym zwłaszcza za kontrolę postępów w nauce i skreślenia z listy studentów/doktorantów,
– osób pełniących funkcje kierownicze związane z obsługą procesu kształcenia na studiach – prodziekanów ds. studenckich/dydaktyki, kierowników jednostek dydaktycznych, innych osób odpowiedzialnych za sprawy studentów,
– pracowników kierujących lub odpowiadających za funkcjonowanie szkół doktorskich (w tym dyrektorzy/kierownicy szkół doktorskich, pełnomocnicy rektora ds. szkół doktorskich, zastępcy dyrektorów instytutów ds. naukowych), w tym także pracowników administracyjnych zajmujących się obsługą doktorantów w toku ich kształcenia,
– innych osób zainteresowanych tą tematyką.

 

Prowadzący:
dr Łukasz Kierznowski – doktor nauk prawnych, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ekspert w zakresie prawa szkolnictwa wyższego i nauki oraz postępowania administracyjnego. Doświadczony szkoleniowiec kadr naukowych i administracyjnych uczelni, instytutów badawczych i innych podmiotów – w zakresie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przeszkolił kilkuset pracowników polskich uczelni i instytutów. Autor monografii „Szkoły doktorskie. Komentarz do art. 198-216 oraz 259-264 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Odpowiadał za pełną obsługę prawną procesu tworzenia szkół doktorskich w kilkunastu uczelniach i instytutach PAN. Autor licznych opinii i ekspertyz prawnych z tego obszaru, trzykrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

 

Program szkolenia:

 1. Ogólna charakterystyka skreślenia z listy studentów/doktorantów – skreślenie jako zakończenie stosunku prawnego studenta/doktoranta z uczelnią/instytutem.
 2. Proceduralne uwarunkowania skreślenia z listy studentów/doktorantów – zakres stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego oraz forma decyzji administracyjnej.
 3. Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach skreśleń. Stosowanie „odpowiednio” a stosowanie „wprost”.
 4. Specyfika skreślenia z listy studentów – przesłanki, ich interpretacja, dopuszczalność, skreślanie na wniosek i skreślanie z urzędu.
 5. Specyfika skreślenia z listy doktorantów – przesłanki, ich interpretacja, dopuszczalność, skreślanie na wniosek i skreślanie z urzędu.
 6. Zasady ogólne postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów/doktorantów i ich realizacja w toku postępowania.
 7. Zasady wyłączania pracowników od udziału w postępowaniu. Wyłączenie na wniosek i wyłączenie z urzędu.
 8. Wszczęcie postępowania w sprawie skreślenia. Zawiadomienie o wszczęciu i skutki jego zaniechania.
 9. Student/doktorant jako strona postępowania. Działanie strony przez pełnomocnika.
 10. Proceduralne aspekty postępowania w sprawie skreślenia – terminy i sposoby ich obliczania, doręczenia pism, wezwania, dostęp do akt sprawy.
 11. Pisma w postępowaniu w sprawie skreślenia. Wymogi formalne pism, braki formalne i wzywanie do ich uzupełnienia.
 12. Postępowanie dowodowe – zbieranie dowodów i materiałów w postępowaniu w sprawie skreślenia. Rodzaje dowodów świadczących o prawnej dopuszczalności skreślenia.
 13. Bezprzedmiotowość postępowania i jego umorzenie.
 14. Decyzja administracyjna o skreśleniu – elementy obligatoryjne, treść uzasadnienia i jego konstruowanie.
 15. Decyzja ostateczna i nieostateczna. Wykonalność decyzji o skreśleniu.
 16. Zwykłe środki wzruszenia decyzji o skreśleniu – odwołanie/wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Tryb wniesienia odwołania, obowiązki i uprawnienia organu, który wydał kwestionowaną decyzję, przebieg postępowania odwoławczego.
 17. Nadzwyczajne środki wzruszenia decyzji o skreśleniu – stwierdzenie nieważności decyzji, uchylenie lub zmiana decyzji, wznowienie postępowania.
 18. Skarga do sądu na decyzję o skreśleniu – obowiązki organu, który wydał skarżoną decyzję.
 19. Dobre praktyki w zakresie procedur skreślania, przykłady z orzecznictwa sądowego, działania rekomendowane i przykłady działań niedopuszczalnych.

 

Koszt udziału w szkoleniu:
– 890 zł* za osobę w przypadku zgłoszenia z danej instytucji 1 uczestnika
– 790 zł* za osobę w przypadku zgłoszenia z danej instytucji co najmniej 2 uczestników

* Jeżeli udział w szkoleniu nie jest finansowany w ponad 70% ze środków publicznych, do cen należy doliczyć 23% VAT

 

Zapisy:

Aby zapisać się na szkolenie, należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i przesłać jego skan najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem na adres e-mail Kancelarii: kontakt@prawo-edukacyjne.pl. Po otrzymaniu skanu formularza potwierdzimy rejestrację na szkolenie i przekażemy szczegółowe informacje organizacyjne.

Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Na życzenie uczestnika płatność może nastąpić przed szkoleniem na podstawie faktury pro-forma.

UWAGA – liczba miejsc ograniczona. Prosimy o zapisywanie się z wyprzedzeniem.

Warunki uczestnictwa:

Szkolenie odbędzie się poprzez platformę Clickmeeting. Do uczestnictwa nie jest konieczne instalowanie żadnych specjalnych aplikacji, a jedynie dołączenie do webinaru poprzez przesłany przez organizatora link.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie skanu wskazanego wyżej formularza zgłoszeniowego najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem. Link z dostępem do wydarzenia przekazywany jest zgłoszonemu uczestnikowi drogą mailową na adres podany w formularzu.

Uczestnik webinaru we własnym zakresie zapewnia sobie sprzęt niezbędny do udziału w wydarzeniu, np. odpowiedni komputer/tablet/smartfon z obsługą obrazu i dźwięku, czy też odpowiednie połączenie z Internetem.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie organizatora lub platformy Clickmeeting, uniemożliwiających odbycie się wydarzenia w zaplanowanym terminie, szkolenie przesuwane jest na inny termin, o czym informuje się uczestników. W takim przypadku uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

W losowych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia. W takim przypadku uczestnicy nie ponoszą kosztów, a opłaty już uiszczone są zwracane.

Dokonując zgłoszenia, uczestnik akceptuje powyższe warunki uczestnictwa w szkoleniu.

 

Szczegóły

Data:
25 maja
Czas:
10:00 - 14:00

Organizator

Kancelaria Prawa Akademickiego

Informacja o danych osobowych:
W razie dokonania zapisu na szkolenie administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Prawa Akademickiego Łukasz Kierznowski sp. z o.o. (dawniej Kancelaria Prawa Edukacyjnego Łukasz Kierznowski) z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 49 lok. 213/1, NIP 5423431046, REGON 388508700. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rejestracji na szkolenie. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na organizacji szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do dokonania rejestracji na szkolenie.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji szkolenia lub do zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może jednak zostać odpowiednio wydłużony, w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli taki wymóg wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane – w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji ww. celu przetwarzania danych osobowych – podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, tj. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, księgowe, wykorzystywane w celach związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym informacji dotyczących Pani/Pana uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności (na dole strony).