Ładowanie Szkolenia

« All Szkolenia

Odwołanie od wyniku egzaminu maturalnego – aspekty prawne i praktyczne

17 kwietnia / 10:00 - 15:00

Uwaga – na życzenie klientów prowadzimy to szkolenie również w formule zamkniętej
(w siedzibie szkoły) w indywidualnie ustalonym terminie

Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w kompleksową wiedzę prawną i praktyczną dotyczącą odwołania od wyniku egzaminu maturalnego. Pozwoli ona skuteczniej ubiegać się o podniesienie wyników egzaminów przez maturzystów przy pełnej znajomości prawnych aspektów tej procedury i zapewni szkole możliwość udzielania abiturientom oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym wsparcia w tym zakresie.

Szkolenie ma charakter praktyczny, kładący nacisk na rozwiązanie konkretnych problemów wynikających w toku procedury odwoławczej. Zagadnienia omawiane podczas szkolenia wzbogacone są przykładami orzeczeń sądów administracyjnych w sprawach egzaminów maturalnych, a także licznymi zagadnieniami praktycznymi oraz odpowiedziami na pytania uczestników.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do:
– kadry kierowniczej szkół – dyrektorów, wicedyrektorów, osób odpowiedzialnych za sprawy egzaminów zewnętrznych
– pracowników administracyjnych szkół odpowiedzialnych za sprawy egzaminów zewnętrznych, w tym za wspieranie absolwentów w ewentualnych staraniach o podwyższenie wyniku
– nauczycieli prowadzących zajęcia z maturzystami, przygotowującymi maturzystów do egzaminu
– maturzystów, rodziców i opiekunów prawnych maturzystów
– innych osób zainteresowanych tą tematyką

 

Prowadzący:
Łukasz Kierznowski
 – prawnik, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego), ekspert w zakresie prawa edukacyjnego, w tym oświatowego. Doświadczony szkoleniowiec kadr administracyjnych i nauczycielskich. Autor książki prawniczej „Egzamin maturalny w Polsce. Analiza prawna” i kilkudziesięciu innych publikacji naukowych z obszaru prawa edukacyjnego. Kierownik projektu badawczego pt. „Prawne przyczyny nieprawidłowego oceniania egzaminów maturalnych w Polsce”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Autor licznych opinii i ekspertyz prawnych z tego zakresu, trzykrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Uczestnik rządowych i parlamentarnych prac nad przepisami z zakresu prawa edukacyjnego.

 

Program szkolenia:

 1. Ogólny zarys procedury egzaminacyjnej – organy odpowiedzialne za poszczególne aspekty egzaminowania.
 2. Ustalanie wyniku egzaminu maturalnego. Wynik części ustnej a wynik części pisemnej. Wynik procentowy i wynik centylowy.
 3. Wgląd do pracy egzaminacyjnej. Tryb i termin dokonania wglądu, osoby uprawnione do dokonania wglądu.
 4. Uprawnienia podczas dokonywania wglądu. Wstępna weryfikacja poprawności oceny pracy.
 5. Błąd w ocenie pracy. Błędy techniczne i merytoryczne. Sposoby uwiarygodnienia zaistnienia błędu.
 6. Wniosek o weryfikację sumy punktów. Tryb i termin złożenia, wymogi formalne, dopuszczalny zakres wniosku.
 7. Dokonanie weryfikacji sumy punktów – tryb i termin. Informacja o wyniku weryfikacji, ustalenie nowego wyniku egzaminu na skutek weryfikacji.
 8. Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów. Tryb i termin wniesienia odwołania, wymogi formalne, dopuszczalny zakres odwołania.
 9. „Autokontrola” odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów. „Autokontrola” całościowa i częściowa, skutki dokonania „autokontroli”.
 10. Przekazanie odwołania do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Obowiązki OKE i CKE.
 11. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Skład i uprawnienia Kolegium.
 12. Rozpatrzenie odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Opinia CKE i jej rola.
 13. Rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Tryb i termin podjęcia rozstrzygnięcia.
 14. Ustalenie nowego wyniku egzaminu na skutek rozstrzygnięcia Kolegium.
 15. Nowy wynik egzaminu a rekrutacja na studia. Postępowanie w przypadku podwyższenia wyniku egzaminu po zakończeniu rekrutacji.
 16. Zaskarżanie do sądu administracyjnego aktów i czynności podejmowanych w toku procedury odwoławczej od wyniku egzaminu maturalnego.
 17. Zagadnienia praktyczne – konstrukcja pism, powoływanie podstawy prawnej.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:
– pełne materiały szkoleniowe
– certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
– obiad
– serwis kawowy w czasie trwania szkolenia

Cena:
– 690 zł* za osobę w przypadku zgłoszenia z danej instytucji 1 uczestnika
– 600 zł* za osobę w przypadku zgłoszenia z danej instytucji co najmniej 2 uczestników

* Jeżeli udział w szkoleniu nie jest finansowany w ponad 70% ze środków publicznych, do cen należy doliczyć 23% VAT

Zapisy:

Aby zapisać się na szkolenie, należy wypełnić formularz „Zapisy” dostępny na dole strony – jego wypełnienie nie jest jeszcze wiążące. Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z Państwem poprzez podany adres e-mail w celu potwierdzenia udziału w szkoleniu, liczby osób, danych do płatności i innych formalności.

UWAGA – ze względu na duże zainteresowanie, prosimy o zapisywanie się z wyprzedzeniem.

* W losowych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia

 

 

Szczegóły

Data:
17 kwietnia
Czas:
10:00 - 15:00

Miejsce

Miejsce szkolenia:
Warszawa, Polska

Organizator

Kancelaria Prawa Edukacyjnego
Email:
biuro@prawo-edukacyjne.pl
Strona internetowa:
www.prawo-edukacyjne.pl

Zapisy

Liczba osób
Dane osoby zgłaszającej:

Szkolenia dla pracowników uczelni
Informacja o danych osobowych:

W razie dokonania zapisu na szkolenie administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Prawa Edukacyjnego z siedzibą w Białymstoku, NIP 542-321-54-72, REGON 381105904. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rejestracji na szkolenie. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na organizacji szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do dokonania rejestracji na szkolenie.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji szkolenia lub do zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może jednak zostać odpowiednio wydłużony, w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli taki wymóg wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane – w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji ww. celu przetwarzania danych osobowych – podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, tj. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, księgowe, wykorzystywane w celach związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym informacji dotyczących Pani/Pana uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności (na dole strony).